ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 12 ၵေႃႉၺႃးတီႉၺွပ်း ယွၼ်ႉလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (12) ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း ယွၼ်ႉလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃး သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Bangkok Post ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ (01:00) မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈထႆး၊ ၽၢႆႇသိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေၸွပ်ႇသွၵ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (12) ၵေႃႉ တီႈဢိူင်ႇဢၢဝ်ႇၼွႆႉ ၸႄႈတွၼ်ႈပရၸူပ်ႇၶီးရီးၶၼ် မိူင်းထႆး လႅၼ်လိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်−မိူင်းထႆး ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၵၼ်တင်း တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇထႆးၶဝ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (12) ၵေႃႉ လၵ်ႉၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈၼႂ်းသူၼ်တူၼ်ႈယၢင်ရႃႇပႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးဝႃႈ − လႆႈပၼ်ငိုၼ်းပွႆးၸႃး ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆးဝႆႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 6,500 ဝၢတ်ႇ (ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 280,584 ပျႃး) တႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၽူးၵဵတ်ႇ (Phuket) မိူင်းထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းပႂ်ႉၵႃးတေမႃးႁပ်ႉ တႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၽူးၵဵတ်ႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉယူႇၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇမိူင်းထႆးၶဝ် တိူဝ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်−မိူင်းထႆး ၼႅၼ်ႈၼႃယူႇသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းထႆးယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း သေ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း