ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 330 ပၢႆ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉၺွပ်း

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 330 ပၢႆ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇမိူင်းထႆးသေ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းမလေးသျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 8 June 2022 ၼၼ်ႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 73 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ပရႃႇၸူပ်ႇၶီးရီးၶၼ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး 52 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 21 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၶဝ် ဢၢၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ မိူင်းထႆး လႆႈပၼ်ၵႃႈၵႃးလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ငိုၼ်းထႆး 25,000 ထိုင် 30,000 ဝၢတ်ႇ (တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 14 သႅၼ် ထိုင် 16 သႅၼ်) ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9  June 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 39 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၼၶွၼ်းသီထမရၢတ်ႉ ဢၼ်ပႂ်ႉယူႇဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇ တႃႇတေသိုပ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းမလေးသျႃး ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈပၼ် ၵႃႈၵႃးလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ငိုၼ်းထႆး 70,000 ဝၢတ်ႇ (ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 40 သႅၼ်ပၢႆ) သေ လႆႈႁူႉဝႃႈ တင်း 39 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 June 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 38 ၵေႃႉ ၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃး 3 လမ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၶျႆးၼၢတ်ႉသေ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈ 18 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈသင်ၶရႃႉပူႇရီး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး MGR Online ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵႆႉၵႆႉတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလၢႆလၢႆပုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းယွၼ်ႉလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ၊ လွၵ်းၵၢတ်ႇႁႃလဵင်ႉတွင်ႉဢမ်ႇမီး ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ဢွၵ်ႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်လိူၼ် January 2022 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 14 June 2022 ၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်း မီးထိုင် 30,000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 20,000 ပၢႆ ယင်းတိုၵ်ႉထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း