ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇပွင်သၢင်ႈမၢႆမီႈ ၼႂ်းသၽႃး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီ့ 6 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ ၽၢႆႇပွင်သၢင်ႈမၢႆမီႈ ၼႂ်းသၽႃး တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇသေ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇၵႂၼ်း(ဢၼ်ဢဝ်မၢၵ်ႇၽိတ်ႉပွမ်ႈႁဵတ်းဝႆႉ) ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ ၵုမ်းထိင်းတူဝ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇပွင်သၢင်ႈမၢႆမီႈ ၼႂ်းသၽႃး


ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆသေ မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း (July 2020) ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ Carrie Lam လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သင်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ ၽၢႆႇပွင်သၢင်ႈမၢႆမီႈ ၼႂ်းသၽႃး တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင်ၼိုင်ႈပီႊ ဢၼ်လူဝ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 6 September 2020 မိူဝ်ႈဝႃး ၼႆႉဝႃႈၼႆ။


မိူဝ်ႈပလိၵ်ႈ ပႆႇၸႂ်ႉမၢၵ်ႇၵႂၼ်း(ဢၼ်ဢဝ်မၢၵ်ႇၽိတ်ႉပွမ်ႈႁဵတ်းဝႆႉ) ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ ၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၵေႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈယူႇႁၢင်ႇႁၢင်ႇၵၼ်သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ လွင်ႈဝႃႈႁႂ်ႈယူႇႁၢင်ႇၵႆႇၵၼ် ၽွင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။
ၽူႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈ မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်မိူင်းၶႄႇႁဵတ်းသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်တၢင်းသဵင်ႈ မီးၸမ် 300 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉတႃႇသွင်ပၢၵ်ႇပၢႆၼႆႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလူၺ်းတၢင်းၽိတ်းဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉသေ ၸူႉတုမ်ၵၼ် လႄႈမီးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်းဝႃႈ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ သူၼ်းသေႃႇ သၢၼ်ၶတ်း ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁုၵ်းႁၢႆႉ ဝႃႈၼႆ။


ယူႇတီႈ တူဝ်ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID−19 သေ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတၢင်ႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၽၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းတႄႉၵၢဝ်ႇၼႄး လၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်ႈၸႂ်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပႅတ်ႈ ပၢင်ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။
ၽၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ၵူဝ်ႇလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ လူႉၵွႆႇၵႂႃႇၵမ်းဢိတ်းဢိတ်း လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေသၢၼ်ၶတ်းလႆႈ မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်မိူင်းၶႄႇပေႇၵျိၼ်းႁဵတ်းသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇတီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းၶဝ် မီးယိူင်းဢၢၼ်း တေလႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး ၼမ်လိူဝ်သေ တေဢၢၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။


ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽူႈဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈတီႇမူဝ်ၶရေႇသီႇၶဝ် ယၢမ်ႈပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႇ 17 ဢွင်ႇတီႈ ဢၼ်တင်းမူတ်းမီး 18 ဢွင်ႈတီႈ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉမႃး တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးယူႇမွၵ်ႈ 4,800 ၵေႃႉသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 7 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမီးယူႇ 4,879 ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းလူႉတၢႆမီးယူႇ 94 ၵေႃႉ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 4,510 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။


တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − CNA, BBC eng

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း