ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈမၢႆမီႈၶႄႇ

ယွၼ်ႉမၢႆမီႈၶႄႇ ဢၼ်မႃးသုမ်ႇငမ်းၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ လႄႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇမိူင်းၸမ်ၼိုင်ႈသႅၼ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်း လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီႊ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ 89,200 ၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼိုင်ႈၸုတ်ႇသွင် 1.2% လွင်ႈၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ယွမ်းလူင်းၼမ်သုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်း ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ တီႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တီႈတႅပ်းတတ်းၶၢႆႉမႃးယူႇ တီႈထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉၶႂ်ႈယူႇ တီႈဢၼ်မီးသုၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ် 100% ဝူၼ်ႉဝႆႉဝႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသုတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် June 2020 ပူၼ်ႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 July 2020 ၼၼ်ႉသမ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ၊ လုမ်းၽၢႆႇပႂ်ႉပႃးႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (Office for Safeguarding National Security) ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇသၢႆလပ်ႉမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၶဝ် ယိုင်ႈၶႅၼ်းဢမ်ႇမုင်ႈႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ သေဢိတ်းယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် March 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး လၢတ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်း ဢေႃးသတြေးလီးယႃးယဝ်ႉ 34,000 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး တိုၵ်ႉယိုၼ်ႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈမႃး ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း ဢေႃးသတြေးလီးယႃး ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2026 ၼႆႉ တေမီးၵူၼ်းမိူင်း ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၶၢႆႉမႃးထႅင်ႈဢမ်ႇယွမ်း 300,000 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း