ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 March 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ သူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ (200) ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 ယၢမ်းၵၢင် ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 : 10 မူင်း ၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA သမ်ႉ လုၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးလႄႈ သွင်ၽၢႆႇၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူဝ်ႇၵျေႃႇၼၢႆႇဝိၼ်း ၸုမ်းပရႁိတ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင် တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA သေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ယူႇၸမ် ဢွင်ႈတီႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ (115) ၵေႃႉ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေးသေ ပၢႆႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လႄႈ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေသွင်ၽၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ သိုၵ်း TNLA ထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇသေတႃႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း TNLA တႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူးၶဝ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်း သိုၵ်း TNLA ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA ၵမ်းၵမ်းၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ ယဵပ်ႇ/မၢၵ်ႇၽႃႇ ၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး၊ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇတင်း ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်းၵမ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသေ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း