ၵူၼ်းမိူင်း သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇတႂ်ႈ ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းလႄႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ တီႉၺွပ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵူဝ်ဢမ်ႇႁေသင်သေ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 6 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇ။  ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၵေႃႈ ႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလႄႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

Photo – CJ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်း ၵူႈလၢႆးတၢင်းယူႇယဝ်ႉ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM သေ သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၸႂ်ႉၵွင်ႈၵူႈသႅၼ်း ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႉၺွပ်း ပေႃႉထုပ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 April 2021 ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (Assistance Association For Political Prisoners-AAPP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 5 April 2021 ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီးထိုင် 570 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ယိုၼ်းထိုင်လႆႈသေ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ဢမ်ႇယိုၼ်းထိုင်လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – Sai Jack
Photo – Sai Jack

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း