ၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 March 2020 ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်း 100,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈသႅၼ်) ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ (701) RCSS တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 March 2020 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁၵ်ႉၼမ်ႉၸႂ်တႆး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းၶႄႇ ဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 1,000 ယွၼ်ႇ (ၼိုင်ႈႁဵင်) ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်တႆး ထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 1,000 ယွၼ်ႇ(ၼိုင်ႈႁဵင်) ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသိုဝ်ႉ ႁဵတ်းပႃႁႅင်ႈၶူဝ်ႈသေ သိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူၼ်ၵၼ်။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 March 2020 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်တဝ်ႈ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ (Oxygen) 5 ၸုမ်ႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းၶႄႇ 1,600 ယွၼ်ႇ (ႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇ) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS ၵေႃႈ တၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ လႄႈ သိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉမႃးတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သူင်ႇထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း