ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သိုၵ်း SSPP ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢၢႆႈလူၺ် ဢႃႇယု 30 ပီႊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၶဝ်ႈတႂ်ႈဢူၵ်းၽၢႆႇသၢႆႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈတၢင်းၸဵပ်းသႅပ်ႇသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 5 October 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:15 မူင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 4 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တင်ႈတႄႇယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်းပၢႆ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းႁူမ်ႈပွင်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း ဢိူင်ႇပၢင်ၵေႇတုသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း 10 လုၵ်ႈပၢႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၺႃးၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၼႆႉ 1. ဢၢႆႈလူၺ် ဢႃႇယု 30 ပီႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၶဝ်ႈတႂ်ႈဢူၵ်းၽၢႆႇသၢႆႉ (လူႉသဵင်ႈယဝ်ႉ)၊ 2. ဢေးႁွမ် ဢႃႇယု 15 ပီႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လင်တိၼ်ၽၢႆႇသၢႆႉ ၶႃႈလူင်ၽၢႆႇသၢႆႉ လႄႈ ၼိဝ်ႉမိုဝ်းၽၢႆႇသၢႆႉ၊ ဢေးငိုၼ်း ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၽႃႇမိုဝ်းၽၢႆႇသၢႆႉ၊ ဢေးလိၼ်း ဢႃႇယု 30 ပီႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၶႃလူင်ၽၢႆႇသၢႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း