ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇထုၵ်ႇငိုၼ်းတီႈယေးငိုၼ်း လႄႈ ၺႃးၽူႈလၵ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉဢဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇထုၵ်ႇငိုၼ်းတင်းၼမ် တီႈယေးငိုၼ်း (BANK) သေ ထုၵ်ႇၽူႈလၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸူၵ်းဢဝ်ၼႂ်းၵူၼ်ႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ (တူးပွၵ်ႉလူတ်ႉ) ၽွင်းၵိုတ်းဝႆႉ တီႈၽၢႆႇၼႃႈ လုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇထုၵ်ႇငိုၼ်းတီႈယေးငိုၼ်း လႄႈ ၺႃးၽူႈလၵ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉဢဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 06 August 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10:00 မူင်း ဢူးဝေႇလိၼ်း ၵႂႃႇထုၵ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 3,500,000 (သၢမ်လၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်) ပျႃး တီႈယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸႃႉ သေ ဢဝ်သႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းၵူၼ်ႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ ႁေႃႈၵႂႃႇ ၵိုတ်းတီႈလုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇမၢၼ်ႈ ၊ ၽွင်းဢူးဝေႇလိၼ်း ဢဝ်လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ (ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ) ၵႂႃႇပၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးၽူႈလၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇလၵ်ႉၸူၵ်းဢဝ်ငိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈလၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်း ဢူးဝေႇလိၼ်း သေ ပၢႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ  1 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 2 လႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပွင်ႇလႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းလႆႈ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႈ 1 ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈလၵ်ႉ 2 ၵေႃႉၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ သူၺ်ႇလၢႆႇဢူး ဢႃႇယု 22 ပီႊ ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈ ၸိၼ်ႇမဵဝ်းထႅတ်ႉ ဢႃႇယု 20 ပီႊ ယူႇဝဵင်းပတဵင်ႇၵျီး တိူင်းမၢၼ်းတလေး လႄႈ ၵႂႃႇလၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တင်းၽၢႆႇ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈတီႉၺွပ်းသႂ်ႇၶွၵ်ႈဝႆႉ  ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ−Tachileik News Agency

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း