ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 January 2020 ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသေ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 6 ၸၢႆးထုၼ်းလူႇ လႄႈ ၸၢႆးဢၢႆႈႁိူင်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇၵုင်းၸႃႈလၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မီးလွင်ႈလူဝ်ႇသိုဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆႉလႄႈ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၵႂႃႇတီႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ဝႃႈၼႆ ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉႁွတ်ႈၽႅဝ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉတူၺ်ၼၼ်ႉ လူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလႄႈ ၸၢႆးထုၼ်းလူႇ တင်း ၸၢႆးဢၢႆႈႁိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈ တိၼ်ၽၢႆႇသၢႆႉ ၊ ဢႅင်ႈ ၊ ၶႅၼ် ၊ မိုဝ်း  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ ၊ ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၺ်ၵႂႃႇႁၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ယူတ်းယႃတီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၺ် ၊ ထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 January 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မီးၵူၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်းမႃးတီႈ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ၸင်ႇဢဝ်လူတ်ႉၵႃးသေ ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်တူဝ်ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ သူင်ႇယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ် November 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇယဵပ်ႇ/မၢၵ်ႇၽႃႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၊ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၊ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – DVB
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း