ၵူၼ်းမိူင်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၽႃႇ လႄႈ တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈမေႃႇ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၽႃႇ တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈမေႃႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၺ် (ဢိူင်ႇၼမ်ႉတူၺ်) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ သေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်း 4 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၽႃႇ လႄႈ တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 November 2019 ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 4 ၵေႃႉ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လၢႆလၢႆလွင်ႈ တီၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းတင်းႁိူၼ်း မိူဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈမေႃႇ တင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၺ်ၼၼ်ႉ လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၽႃႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ ဢမ်ႇပေႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ် 4 ၵေႃႉ လႆႈယူတ်းယႃႁွႆးၸဵပ်း ဢွင်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၺ် သေ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 08 Novermber ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈမေႃႇ 4 ၵေႃႉ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၽႃႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် ၽႂ်လႂ်ၵႂႃႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း-Irrawaddy
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း