ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ သိုၵ်း TNLA လႄႈ တၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 08 October 2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်း TNLA ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇပလူဝ်ႉ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး လႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉၸပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ သိုၵ်း TNLA သေ တၢႆထင်တီႈၼၼ်ႉ ပဵၼ် လုင်းသႃႇဢေး ဢႃႇယု 45 ပီႊ ႁူဝ်မၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇပလူဝ်ႉ ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ (ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ ႁူႉၸိုဝ်ႈ) လႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဢွင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ဝႆႉယူႇၶႃႈ ၊ ၶၢပ်ႈတူဝ် လုင်းသႃႇဢေး တႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၽဝ်ပႅတ်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ် ၼဵင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၊ ၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၊ ဝၢၼ်ႈပႃႇလႅင် ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းတဵင်း ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆပၢၼ်းတၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၽႃႇ/မၢၵ်ႇယဵပ်ႇဝႆႉတင်းၼမ် လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 07 October 2019 ဝူဝ်း လုင်းတိ ၵႂႃႇႁႃၵိၼ်ယိူဝ်ႈ ႁိမ်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ လွႆပၢၼ်းတၢင်ႇ သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ သိုၵ်း TNLA တၢႆတူဝ်ၼိုင်ႈ ၊ ဝူဝ်း လုင်းတဵင်း ၵေႃႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ TNLA တီႈႁိမ်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ လွႆပၢၼ်းတၢင်ႇ လႄႈ လႆႈတၢႆထင်တီႈတူဝ်ၼိုင်ႈ မိူၼ်ၵၼ် ၊ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 05 သမ်ႉ လုင်းၵွႆႇ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်း TNLA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းတဵင်း သေ ၶႃလႆႈပုတ်းၵႂႃႇ ၶွၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း