ၵူၼ်းမိူင်း 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၢၵ်ႈထဵင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်း

တပ်ႉၼမ်ႉ (တပ်ႉႁိူဝ်း) ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၼမ်ႉ ၵလႃးတၢၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 3 ဝၢၼ်ႈ လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းတွပ်ႇထဵင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၢၵ်ႈထဵင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်း
“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမွင်ႇတေႃး”

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၸမ် 01:00 မူင်း ၼႃႈၾႃႉမိုတ်းတၼ် မိူင်းပႆႇလႅင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉၼမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းၵႂႃႇတီႈ ဝၢၼ်ႈတိၼ်ႇၵၼႅတ်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈငတပွင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၵူၵ်ႉပီႇထွင်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇသေ မီးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ႁူမ်ႈ 3 ဝၢၼ်ႈ မီး 7 ၵေႃႉ လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇၽႂ်မၼ်း။

ၵူဝ်ႇမႅတ်ႉၶျေႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတိၼ်ႇၵၼႅတ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 24:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ တပ်ႉၼမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးတၢင်းၼႆႉ ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ်ၵူၺ်း သဵင်ၵွင်ႈလူင် ၵေႃႈလႆႈတႄႇငိၼ်းမႃး ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်း ၵူဝ်ႁႄလႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ယူႇဝႆႉၼႂ်း လုၵ်းပႅပ်ႉ/လုၵ်းသေႃႉ (ပဵၼ်လုၵ်းတီႈပႅပ်ႉမၢၵ်ႇလူင်/မၢၵ်ႇၵွင်ႈ) ဝႆႉ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ထပ်းၵၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉ သႂ်ႇဢွင်ႈတီႈလုၵ်ႉပႅပ်ႉႁဝ်း ပွင်ႇၵႂႃႇသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်း ပေႃႈမႄႈၶႃႈ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ပေႃႈၶႃႈယဝ်ႉ − ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၢၵ်ႈထဵင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်း

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဝၢၼ်ႈတိၼ်ႇၵၼႅတ်ႉ 3 ၵေႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈငတပွင်း 1 ၵေႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈၵူၵ်ႉပီႇထွင်ႉ

 3 ၵေႃႉ (ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးဢႃႇယု 8 ၶူပ်ႇ 1 ၵေႃႉ) ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတိူဝ်ႉၸပ်း လၢၼ်ႉတင်းၶၢႆၵူၼ်းမိူင်း 1 လၢၼ်ႉ လႄႈ တူၵ်းၸပ်းသွင်ၾႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၵ်ႉပီႇထွင်ႉ  ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ − မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 August 2020 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်း AA တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇသေတႃႉ လွင်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တပ်ႉၼမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသင် − ဝႃႈၼႆ။

ၶၢႆႇသုၶ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ  AA လၢတ်ႈဝႃႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၸုမ်းႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် လႄႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းသႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း − ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်  ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးဢွင်ႈတီႈ သိုၵ်း AA တူင်ႉၼိုင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ − RFA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း