ၵူၼ်းမိူင်း 7,000 ပၢႆ ပၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ယွၼ်ႉလွင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႃႇသေ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း 9 ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းသႃးလိၼ်းၵျီး တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈတင်းၼမ်။

ၵူၼ်းမိူင်း 7,000 ပၢႆ ပၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ
(Photo: Citizen Journalist−ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းသႃးလိၼ်းၵျီး ပၢႆႈၽေးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 July 2023)

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 September 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ ထူဝ်းသိုၵ်းၵႂႃႇၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းသႃးလိၼ်းၵျီးသေ ၵူၼ်းမိူင်း 7,000 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁႄလႄႈ လႆႈငိူင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁႃတီႈလွတ်ႈၽေးဝႆႉႁင်းၽႂ်မၼ်း။

ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမျေႇၸုၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၸုၼ်းၽူဝ်ႇပိၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပတဵင်ႇသေႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈယေႇဝိၼ်ႇတေႃး၊ ဝၢၼ်ႈသူင်ႇတႃး၊ ဝၢၼ်ႈဢွင်ႇပၢၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈတႄးၵျီး၊ ဝၢၼ်ႈယႂႃႇတမိၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈဢူဝ်းပူဝ်ႇသေ ထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 September 2023 ၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပႃးၵၼ် ပၢႆႈထႅင်ႈယူႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးတီႈ ဝၢၼ်ႈသူင်ႇတႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဝ်းယႃႉလူႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေးသေ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆၵေႃႈဢမ်ႇမီး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းႁၼ်ထိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNOCHA ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း လႆႈပၢႆႈၽေး 778,900 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း