ၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈ ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်းသွင်မႄႈလုၵ်ႈ လႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈ လူႉသဵင်ႈ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးယွင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၵိၼ်ယႃႈ/သူႇယႃႈ သေ ဢမ်ႇႁူႉတူဝ်ၶိင်းလႄႈ ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်း 2 မႄႈလုၵ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၼင်ႈဢွမ်ႇၾႆးဝႆႉ ႁိမ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 January 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 21:00 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ယေႃးၼ ဢႃႇယု 36 ပီႊ ယွင်ႇယႃႈသေ ပႃးၽႃႉၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်း (ၵူၼ်းႁိူၼ်းႁိမ်းၶၢင်ႈ)  လႄႈ ၵႂႃႇၸုၵ်းၽၢႆႇၼႃႈ သွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈယဝ်ႉ ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်းသႂ်ႇၶႃမႄႈလုၵ်ႈၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ သွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈၼၼ်ႉ မႄႈမၼ်းတေမီးဢႃႇယု 25 ပီႊၵူၺ်း လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်လႄႈ ၶႅၼ်ၽၢႆႇသၢႆႉႁၵ်းၵႂႃႇ၊ လုၵ်ႈမၼ်းသမ်ႉတေမီးဢႃႇယု မွၵ်ႈ 5 ၶူပ်ႇၼႆႉ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉၶႃႈ၊ ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်မေႃးပၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈဢဝ် သွင်ၶႃမႄႈလုၵ်ႈ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးသမ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈၵွၵ်းႁူဝ်လႄႈ လႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႆယဝ်ႉ၊ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 8 January 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 07:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလႆႈသဵင်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈၵေႃႉပဵၼ်မႄႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယေႃးၼ ၵေႃႉယွင်ႇယႃႈသေ ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်း သွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈၼၼ်ႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းၶမ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်သေ သူင်ႇပၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 September 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လုင်းၵူးၼ ဢႃႇယု 58 ပီႊ ယွင်ႇယႃႈသေ ဢဝ်လႅဝ်းၽၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး လႄႈ ၵူၼ်းႁိမ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉ (သွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ) တၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉလွႆဝေႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း