ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸမ်ထိုင်ၼိုင်ႈသႅၼ်ယဝ်ႉ

ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸူဝ်ႈၽွင်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းသေတႃႉ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၸမ်ထိုင် ၼိုင်ႈသႅၼ်ယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ New York Times ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸမ်ထိုင်ၼိုင်ႈသႅၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလူႉသုမ်းယႂ်ႇလူင်ၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ (19,790) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး (1,706,226) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (505) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (99,805) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်သေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း (464,670) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆႉ တီႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယွမ်းလူင်းမႃးယူႇ ၊ တီႈဝဵင်း New York ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ သွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် မီး (100) လူင်းတႂ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉ မိူင်းပရႃႇသီးလ်ၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်မိုၼ်ႇသေ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်မိူင်းထီႉ−2 ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (24) ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး (13,051) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်တင်းမူတ်း မီး (376,669) ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (806) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး (23,522) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (153,833) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မႃးတူၺ်းၶိုၼ်း တီႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိူင်းဢၼ်တႄႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 မိူဝ်ႈၼႆႉ  ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး (7) ၵေႃႉၵူၺ်းသေ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မီး (82,992) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (4,634) ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး (78,277) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ မီး (81) ၵေႃႉၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ 213 မိူင်း (213 countries and territories) ၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ တင်းမူတ်းမီး (5,590,671) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး (347,922) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း တင်းမူတ်းမီး (2,367,589) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 26 May 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:00 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း