ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇႁႆႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁွင်ႉဢဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈသေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈတဵၵ်းတဵင် ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 March 2020 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇႁႆႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁွင်ႉဢဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇႁႆႈလင်ၼိုင်ႈသေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈတဵၵ်းတဵင် ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ႁွင်ႉ ဢဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးလွၵ်ႇငိူတ်ႈတဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းငိုၼ်း ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇႁႆႈၶိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ႁူင်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်မီးဢႃႇယုမွၵ်ႈ (30) ပီႊ ယူႇသဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇႁႆႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 ဝၼ်းလိူၼ်သီႇလပ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ႁွင်ႉဢဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 4-5 ၵေႃႉ မႃးၶဝ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း လုင်းၸၢႆးဢွၼ်ႇ + ပႃႈသူၺ်ႇဢူႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇႁႆႈသေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈတဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းငိုၼ်း 3,000,000 ပျႃး (သၢမ်သိပ်းသႅၼ်ပျႃး) ပေႃးဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်း မီးၶမ်းၵေႃႈတေလႆႈပၼ်ၶမ်း ပေႃးဢမ်ႇပၼ်သင် တေၺွပ်းတူဝ် ႁွင်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ၊ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ မီးဝႆႉငိုၼ်း 1,000,000 ပျႃး (သိပ်းသႅၼ်)  လႆႈထူၵ်းပၼ်ၵႂႃႇတင်းသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်ႁွင်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမႃးလွၵ်ႇငိူတ်ႈတဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းငိုၼ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇပႆႇပေႃး ၶႂ်ႈလႆႈ 3,000,000 ပျႃး ပေႃးဝၼ်းထီႉ 24 March 2020 တေလႆႈၶိုၼ်းသူင်ႇပၼ်ထႅင်ႈ ပေႃးဢမ်ႇသူင်ႇပၼ်ၼႆ တေၶိုၼ်းမႃး ယွၼ်းငိုၼ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ လွင်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇသူင်ႇပၼ်ၵေႃႈ သမ်ႉၵူဝ်ဝႆႉပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းမႃး ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈသူင်ႇပၼ်ထႅင်ႈ 1,100,000 ပျႃး (သိပ်းဢိတ်းသႅၼ်) ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ လႆႈသုမ်းငိုၼ်းၵႂႃႇ 2,100,000 ပျႃး (သၢဝ်းဢဵတ်းသႅၼ်) ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ႁူင်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႆႉ သိုဝ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်သေ ထုၵ်ႇၼီႈပိူၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်မၼ်း လႄႈ မၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇႁတ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ မီးပီႊပၢႆယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၶိုၼ်းႁွင်ႉၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ မႃးလွၵ်ႇငိူတ်ႈတဵၵ်းတဵင် ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁွင်ႉမႃးၶဝ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇႁႆႈသေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈတဵၵ်းတဵင် ယွၼ်းငိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း