ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပူၵ်းပၢႆႉသၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႇပၼီႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 November 2019 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ဢိူင်ႇၼႃးမၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပၢႆႉသၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႇပၼီႇလွႆၶႄႇၼၵႃး ဢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ယူႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ႇၶႃႈၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပူၵ်းပၢႆႉသၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်ပႃးၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ ၽႃႇသႃႇတႆးသေ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ သင်ႇၶႃႈၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဢၼ်မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 11 ၵေႃႉသေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႅတ်ႇၶႄ လွင်ႈၽေးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ ယႃႉလူႉလႅဝ်ၼမ်ႉႁူဝ်သူၼ်ႁူဝ်ၼႃး ၊ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၊ ယႃႉပႅတ်ႇ တီႈလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆး ၊ ယႃႉၼမ်ႉယႃႉလိၼ် ပႃႇထိူၼ်ႇ သၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်းၶူဝ်းၶွင် မိူင်းတႆးႁဝ်းသေ ဢမ်ႇၵႃး မၢင်ပွၵ်ႈသမ်ႉ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် မီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႇပႃးၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ပႃး လွင်ႈယွၵ်ႇလႅၼ်လူလၢႆ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းၶွမ်ႇပၼီႇ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လွႆၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ႁိၼ်ၽႃလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းၶဝ် ပူၵ်းပၢႆႉသၢၼ်ၶတ်းၶွမ်ႇပၼီႇ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 November 2019 ၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇလွႆၶႄႇၼၵႃးၶဝ် မိူဝ်းထူပ်းတႅၼ်းၽွင်းႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇႁႃလွၵ်းလၢႆး တႃႇတေသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၊ ၽၢႆႇတၢင်း ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်း လႄႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 November 2019 ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွမ်ႇပၼီႇလွႆၶႄႇၼၵႃးၶဝ် ႁွင်ႉဢဝ်ပူႇႁဵင်ပူႇၵၢင်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢင်းတၢင်းသဵင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ဢိၵ်ႇတၢင်း ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇၵႅတ်ႇၶႄ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃၶဝ် ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈႁိူၼ်း ပူႇႁဵင်ဝၢၼ်ႈမူင်ႈသေယဝ်ႉ ထၢမ်ၶေႃႈထၢမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈဝႃႈ (1) သူၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်သေဢိတ်းယဝ်ႉႁ (2) သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၶဝ် ဢမ်ႇသိုပ်ႇၶုတ်းသေ ထွႆဢွၵ်ႇပၼ်ပေႃးၼႆၸိုင် ၸွင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် တေႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်တွပ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်ဝႃႈ (1) တိုၼ်းတေဢမ်ႇပၼ်ၶုတ်းသေဢိတ်းယဝ်ႉ (2) ပေႃးဢမ်ႇၶုတ်းသေ ထွႆဢွၵ်ႇပၼ်ၵမ်းလဵဝ်ၸိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယိုင်ႈၶႅၼ်းၸူမ်းၼႆလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇၶုတ်းယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ယိၼ်းၸူမ်းတေႉတေႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸွင်ႇတေထွႆဢွၵ်ႇပၼ်တေႉႁိုဝ်ၼႆ ၼၼ်ႉတႄႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇႁူႉလႆႈသေ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ပၵ်းတႃတူၺ်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇပၼီႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် လွႆၶႄႇၼၵႃး (လွယ်ချယ်နဂါး ကုမ္ပဏီလီမိတက်) ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်ပဵၼ် ဢူးၶုၼ်တႅတ်ႉထုၼ်း ၊ မၢၼ်ႇၼေႇၵျႃႇပဵၼ် ဢူးၶုၼ်လုၼ်းၵျေႃႇသေ လႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ၼႂ်းၵႄႈဝၼ်းထီႉ 7 May 2016 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 7 May 2026 ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – Zin Harn
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း