ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 100 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႂ်းမိူင်းဢေႇတီႇယူဝ်းပီးယႃး

ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈ ၸႅၵ်ႇၽႄၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း သႃႇသၼႃႇတီႈၵိူဝ်းယမ်ၵၼ်ၼႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 100 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႂ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်ႇမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပေႇၼိတ်ႉသၢၼ်ႇၵူႇလ်−ၵူႇမုတ်ႉသ် (Benishangul-Gumuz) မိူင်းဢေႇတီႇယူဝ်းပီးယႃး (Ethiopia) ပွတ်းဝၼ်းတူၵ်း  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ဝၼ်းထီႉ 23 December 2020 ၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ဢဝ်ၽႃႉမိတ်ႈလမ်းၽၼ်းတႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉသဵင်တၢႆထင်တီႈ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းဢေႇတီႇယူဝ်းပီးယႃး (Ethiopia) လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပေႇၼိတ်ႉသၢၼ်ႇၵူႇလ်−ၵူႇမုတ်ႉသ် (Benishangul-Gumuz) ၼႆႉ မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇၸွမ်းၵၼ်ၼမ် သမ်ႉမီးပႃးလွင်ႈ ၸႅၵ်ႇၽႄၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၸၢတ်ႈ၊ ၸႅၵ်ႇၽႄသႃႇသၼႃႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ၊ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း ယင်းမီးပႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႅင်ႈ တႄႇၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (September 2020) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 34 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ 100 ၵေႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸွမ်းၵၼ်တင်းဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၵႂႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈလိၼ် ၽဵဝ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မီးလွင်ႈၵႂႃႇယိုဝ်းၸူၼ် ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတပ်ႉသိုၵ်း မိူဝ်ႈၼႂ်း လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢိတ်း (November 2020) ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႇၵရေးယ် (Tigray) မိူင်းဢေႇတီႇယူဝ်းပီးယႃး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း