ၵူၼ်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 2 December 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 11:35 မူင်း မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်သီႇပေႃႉ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈသိုပ်ႇၾူၼ်းယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၸုမ်းပရႁိတသေ ၼႅတ်ႈဢဝ်တူဝ် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃလူင်သီႇပေႃႉသေတႃႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ်လႂ် ယူႇတီႈလႂ်ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈတူဝ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းၼၼ်ႉ မီးႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တီႈဢူၵ်း 2 ၵမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈမႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽႂ်လႂ်ယူႇၼႂ်းၸုမ်းလႂ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉ ႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်း တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း