ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ/ၸုမ်း ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇပွႆႇၶူဝ်လႅဝ်ပႅတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 24 May 2021  ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ/ၸိုဝ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇပွႆႇ ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈ ၼမ်ႉတယႅတ်ႉ(သရက်ချောင်း) ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းယၢင်း မိူင်းၶၢင်သေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ/ၸုမ်း ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇပွႆႇၶူဝ်လႅဝ်ပႅတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵႃးဢွၼ်ႇၵႃးလဵၵ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢမ်ႈၶူဝ်သေဢိတ်း တႃႇၶၢမ်ႈၵႂႃႇၸူးထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ၊ ပေႃးပဵၼ်လူတ်ႉၶိူင်ႈတႄႉ ယင်းမီးသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမၼ်းယူႇ၊ မိူဝ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း မီးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇႁႃပႃသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတင်းႁိူၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈမၼ်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈၶူဝ် (သရက်ချောင်း) ၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၶူဝ်ၵွႆယဝ်ႉသေ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းၶူဝ်ၵႂႃႇ လႄႈ မၼ်းၸၢႆးလႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်တီႈႁူင်းယႃ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ/ၸုမ်း ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇပွႆႇၶူဝ်လႅဝ်ပႅတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉသေ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ လုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပွၵ်ႉ  ဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်းၶူဝ် (သရက်ချောင်း) ၼၼ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉတိူဝ်ႉၸပ်းယူႇဝႃႈၼႆ၊ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉၼႆႉ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2003 သေမီးဝႆႉတၢင်းၼွၵ်ႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ လႄႈ ပဵၼ်ပႃးသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်လုၵ်ႉဝဵင်းၸေႊၼႃး ၵႂႃႇဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ/ၸုမ်း ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇပွႆႇၶူဝ်လႅဝ်ပႅတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ − The Voice of Shan-Ni
Photo – The Northen Voice/ CJ