ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီး 224 ၵေႃႉယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (Assistance Association For Political Prisoners-AAPP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီး 224 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (AAPP) ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 18 March 2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 46 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီး 224 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း မီးထိုင် 2,258  ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ မီး 15 ၵေႃႉ၊ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း  ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈတီႉၺွပ်းလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈ မီး 73 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသေ ၶိုၼ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး မီး 320 ၵေႃႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း မီးဝႆႉယူႇ 1,938 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇတႂ်ႈပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇသိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၸႄႈဝဵင်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ပိုၼ်ၽႄႈၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ Internet တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မိူၼ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း