ၵူၼ်းၶုတ်းသႅင်မိူင်းထႅၼ်ႇသႃႇၼီးယႃး ယဵၼ်းပဵၼ်သထေးလူင် မီးငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽႅပ်ႉတႃ

ၵူၼ်းၶုတ်းသႅင် မိူင်းထႅၼ်ႇသႃႇၼီးယႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝၢႆးသေၶၢႆၵွၼ်ႈသႅင်လူင် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ သွင်ၵွၼ်ႈ ဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းမိူင်းထႅၼ်ႇသႃႇၼီးယႃးယဝ်ႉ ယဵၼ်းပဵၼ်သထေးလူင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွၼ်ႈသႅင်လူင်ၼၼ်ႉ သွင်ၵွၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် မီးၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈ 15 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 June 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ မိူင်းထႅၼ်ႇသႃႇၼီးယႃး သိုဝ်ႉဢဝ်ၶိုၼ်း ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ 3.4 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (ၸဵတ်းႁဵင်ၸဵတ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉ သျီးလ်လိင်း ငိုၼ်းမိူင်းထႅၼ်ႇသႃႇၼီးယႃး) – တေတူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ သီႇႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ၶုတ်းလႆႈသႅင်လူင်သွင်လုၵ်ႈၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ Saniniu Kuryan  Laizer (လၢႆႇၸႃႇ) ဢႃႇယု (52) ပီႊ ပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈ 30 ပၢႆသေ မၼ်းၸၢႆးတင်းယုမ်ႉၸူမ်းသိူဝ်းသေလၢတ်ႈဝႃႈ ၶမ်ႈၶိုၼ်းၼႆႉတႄႉ တေမီးပၢင်ပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်းလူင် တီႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ၊ ငိုၼ်းဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တႃႇသုၼ်ႇၼိုင်ႈ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈယူႇသဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မႃႇၵူႇၾူႇလီႇ (Magufuli) ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းထႅၼ်ႇသႃႇၼီးယႃးၵေႃႈ သိုပ်ႇၾူၼ်းငိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း လၢႆႇၸႃႇသေ လၢတ်ႈဝႃႈ− ၼႆႉပဵၼ်ၽွၼ်းလီၶွင် လွင်ႈၶုတ်းသႅင်ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းသေ မိူင်းထႅၼ်ႇသႃႇၼီးယႃး ႁဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းသထေးလူင်မိူင်းၼိုင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လၢႆႇၸႃႇလႆႈၼႄသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် မၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လၢႆႇၸႃႇၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၶုတ်းသႅင်ပၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၵႃႉသႅင် ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၶုတ်းသႅင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈသင်ၼၼ်ႉသေၶုတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လၢႆႇၸႃႇၶုတ်းလႆႈ ၵွၼ်ႈသႅင်လူင် (Tanzanite Gem stones) ၼႆႉလႆႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ တႃႇၵွၼ်ႈၼိုင်ႈ မီးၼမ်ႉၼၵ်း 9.27 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ လႄႈ ထႅင်ႈၵွၼ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ မီးၼမ်ႉၼၵ်း 5.1 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈသၼ်လွႆ မီႇရီႇရႃႇၼီႇ (Mirerani) မိူင်းထႅၼ်ႇသႃႇၼီးယႃးပွတ်းႁွင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

သႅင်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇလူင်ၼႆႉ တေၵႆႉလႆႈႁၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မၢၼ်ႇယႃႇရႃႇ (Manyara) မိူင်းထႅၼ်ႇသႃႇၼီးယႃးပွတ်းႁွင်ႇၵူၺ်းသေ သႅင်ဢၼ်လၢႆႇၸႃႇ ၶုတ်းၺႃးၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသႅင် ဢၼ်ႁႃယၢပ်ႇသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမဵဝ်းၼိုင်ႈယူႇ။

ၼိုင်ႈသႅင်မၼ်းမီးၼမ်ႉၸႅင်ႈလီ ၵႃႈၶၼ်ယိုင်ႈၶႅၼ်းသုင်ၶိုၼ်ႈသေ သႅင်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ထၢၼ်ႇသႃႇၼၢႆႉ (Tanzanite Gem stones) ၼႆႉ မီးသီ ၶဵဝ်၊ လႅင်၊ ၵမ်ႇ၊ သွမ်ႇ လေႃးလႄးၵၼ်ဝႆႉသေ သီႁိူဝ်ႈမၢပ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇသႅင်ၸိင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းယၢမ်ႈၶုတ်းလႆႈ သႅင်ၵႃႈယႂ်ႇၶၼ်လူင် ထၢၼ်ႇသႃႇၼၢႆႉယူႇ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၼၵ်းၵွၼ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း မီး 3.3 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ မိူင်းထႅၼ်ႇသႃႇၼီးယႃးၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ သႅင်ဢၼ်သိုဝ်ႉမႃးတီႈ လၢႆႇၸႃႇၼႆႉ ၵွၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႃႈၶၼ်ၵေႃႈသုင် ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းမိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ တေဢမ်ႇၶၢႆတေႃႇၶိုၼ်း တေဝႆႉပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း