ၵူၼ်းၶုတ်းသႅင် တူၵ်းမေႃႇသႅင်ၵဝ်ႇတီႈမိူင်းၵုတ်ႈ လူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း (1) ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၶုတ်းသႅင် (2) ၵေႃႉ ဢမ်ႇသၢင်ႇတေႃႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းမေႃႇသႅင် ဢၼ်မီးတၢင်းလိုၵ်ႉ (150) ထတ်း ၽွင်းၵႂႃႇႁႃၶုတ်းသႅင် တီႈလွႆႁိၼ် မေႃႇသႅင်ၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈ မျေႇမႄး ဢိူင်ႇပျွင်းပိၼ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈလႄႈ လူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း (1) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉလႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 12 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ၊ ၸုမ်းပရႁိတၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပေလႅင်၊ ၽၢႆႇၶႄၾႆးၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵမ်းလဵဝ်သေတႃႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢဝ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ် ၶိုၼ်ႈမႃးယၢပ်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈ ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ (17:30) မူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပရႁိတ လႆႈဢဝ်လူတ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်သေယဝ်ႉ ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၽူႈၸၢႆး (2) ၵေႃႉ သူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃၵျႅတ်ႉပိၼ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈၵမ်းလဵဝ်သေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယုလႆႈ (40) ပီႊ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃသေ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယုလႆႈ (35) ပီႊတႄႉ ၶႃၽၢႆႇၶႂႃႁၵ်းၵႂႃႇသေ ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈႁူင်းယႃၵျႅတ်ႉပိၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ− ယွၼ်ႉဝႃႈ မေႃႇသႅင်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တၢင်းလိုၵ်ႉသမ်ႉမီး (150) ထတ်းလႄႈ တႃႇတေလူင်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ယူႇ၊ ၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်း ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၸေးလႄႈ ၽွင်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈၼႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်း ယွၼ်ႉမီးသႅင်လႅင် ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇပဵင်းၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉတင်းၼမ်သေ မီးဢွင်ႈတီႈ ၶုတ်းသႅင် (မေႃႇသႅင်) ဝႆႉယူႇတင်းၼမ်၊ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် ၸိူင်ႉၼႆမႃး ၵူႈပီႊပီႊၼႆၵေႃႈ ယွၼ်ႉမေႃႇသႅင်ၵူၼ်ႇပင်း လႄႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶုတ်းသႅင် လူႉတၢႆၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးယူႇ မိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း