ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မိူင်းပရႃႇသီးလ် သုင်ထိုင် 8 သႅၼ်၊ ဢိၼ်းတီးယႃး ၵူၼ်းပဵၼ်ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ထီႉ 4

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် သုင်ထိုင် 8 သႅၼ်ပၢႆသေ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 4 မိုၼ်ႇပၢႆ လႄႈ တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၵူၼ်းပဵၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼမ် ၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် ပဵၼ်မၢႆထီႉ 4 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 11 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းပရႃႇသီးလ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 June 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ မိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 3 မိုၼ်ႇပၢႆ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်သုင်လိူဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 3 မိုၼ်ႇပၢႆၼႆႉ မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် မိူင်းပရႃႇသီးလ် ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်သုင်ပဵၼ် မၢႆထီႉ 2 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo – REUTERS

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီံႉ 12 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 30,465 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး 805,649 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,261 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 41,058 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ် ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း တင်းမူတ်းမီး 396,692 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး မိူဝ်းဝႃး ဝၼ်းထီႉ 11 June 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်သုင် ယူႇဝႆႉမၢႆထီႉ 6 ၼႆသေတႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 12 June 2020 ၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်ႁႅင်း ဝၼ်းလဵဝ် 11,128 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး 298,283 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် မၢႆထီႉ 4 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 394 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်း လူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 8,501 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 146,972 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်သုတ်း ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်သုတ်းၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ 23,300 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး 2,089,701 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 904 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 116,034 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 816,086 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း၊ (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (7,600,265) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး (423,901) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (3,843,996) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 12 June 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း