ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၶႅၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တေၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တၢင်ႇလွင်ႈထႅင်ႈ မွၵ်ႈ1 ပီႊ

ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ် ၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 သေ ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တေၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 1 ပီႊ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ  The Lancet ၶူၼ်ႉၶႂႃႉထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယၢမ်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 သေ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉတေမီးၽွၼ်းယွၼ်ႈတၢင်းပဵၼ် ယူႇၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းယူႇ သေလွင်ႈလွင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 1 ပီႊ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈငၢႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်း 50% ၼၼ်ႉ ယူတ်းယႃၸိူဝ်ႉမႅင်းၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း သေတႃႉ တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီ ပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Long Covid ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ဢၼ်လႆႈၶေႃႈတွပ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁူႉတီႈၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ယၢမ်ႈၶဝ်ႈ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တင်းမူတ်း 1,276 ၵေႃႉ ဝၢႆးသေဢွၵ်ႇႁူင်းယႃမႃးယဝ်ႉ တႄႇလိူၼ် January – May 2020 မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းၵူၼ်း 1 ႁဵင်ပၢႆၼၼ်ႉ တႃႇၵူၼ်း 479 ၵေႃႉ ႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ ပွၵ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇသေတႃႉ၊ တႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းထႅင်ႈ 49% ၼၼ်ႉတႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီး တၢင်းပဵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈမဵဝ်းယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇဢိမ်ႇ၊ ပၢႆးၸႂ်တူၵ်း၊ ဝူၼ်ႉၼမ် လႄႈ ငိူဝ်ႈငဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်း ဝၢႆးသေၸိူဝ်းၶဝ်လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ 6-12 လိူၼ် ၵူၺ်းယင်းႁႃတူၼ်ႈတေႃ ဢၼ်တႄႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးပႆႇလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းပၢႆပီႊ 2019 ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵသ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႆႈၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ 221 မိူင်းသေ တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး 215,503,393 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 4,489,025 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 192,691,063 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း www.worldometers.info/coronavirus/ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 27 August 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:00 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း