ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 February 2020 မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ပႃးၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈလူမ်ႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ တီႈၼႃႈႁိူၼ်း ဢၼ်မၼ်းယူႇ တီႈပွၵ်ႉ (3) ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 23 February 2020 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူဝ်တၢႆၵူၼ်းတၢႆ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၽူႈတၢႆထုၵ်ႇယိုဝ်းတီႈႁူဝ်မႃႇၽၢႆႇၶႂႃႇ ၼိုင်ႈၵမ်း၊ တီႈမိုဝ်းၽၢႆႇၶႂႃႇ ၼိုင်ႈၵမ်း လႄႈ တီႈၶႃလူင်ၽၢႆႇၶႂႃႇၼိုင်ႈၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ယင်းထူပ်းႁၼ် ၶွၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ (မၢၵ်ႇၽၢင်း) သႅၼ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈ M 16 (3) လုၵ်ႈသေ ထိုင်ယၢမ်း 09:00 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (ပရႁိတ) လႆႈဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆ သိုပ်ႇသူင်ႇ ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 February 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ထုၼ်းလိၼ်းယွင်ႇ ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး(ၶ) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း