ၵူၼ်းၸၢဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးတၢင်းၽိတ်း လိုပ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း သိင်ႇၵပူႇ(Singapore) ယွၼ်ႉပၼ်ႁႅင်း AA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 July 2019 ႁူင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း သိင်ႇၵပူႇ(Singapore) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းၸၢဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ မိူင်းသိင်ႇၵပူႇ(Singapore)တင်းၼမ် ယွၼ်ႉပၼ် ႁႅင်း ၵမ်ႉထႅမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼိူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်မီး ၽေးၶဵၼ် တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ မိူင်းသိင်ႇၵပူႇ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းၼႆႉ သူၼ်းတုမ်ထႅမ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၸၢဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတေၵမ်ႉထႅမ် ULA ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်မိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ဝႃႈၼႆ။

AA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၼိူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ် လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မၵ်းမၼ်ႈၶဝ် ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆယဝ်ႉ ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း တိၺွပ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် AA ၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်သူၼ်းတုမ် ၵူၼ်းၸၢဝ်း ရၶႅင်ႇ ဢၼ်မီးတီႈ သိင်ႇၵပူႇ လႄႈ ၸူႉတုမ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵမ်ႉထႅမ် AA ၼႆယဝ်ႉ။


ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇ တိၺွပ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပႆႇႁိုင်သင်ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ULA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 10 ပီႊ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း AA တီႈသိင်ႇၵပူႇ ဝႃႈၼႆ ၊ တီႈၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်း AA ဢိၵ်ႇတင်း သႂ်ႇ မိၵ်ႉမၢႆ AA သေ ယိပ်းပႃးၵွင်ႈပွမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ မိူင်းသိင်ႇၵပူႇၼႆႉ တေႁုပ်ႈသိမ်း ဝႂ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈမိူင်းသေ တေလိုပ်ႈဢွၵ်ႇ မိူင်းသိင်ႇၵပူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းသိင်ႇၵပူႇၼႆႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ယူႇသဝ်းဝႆႉတင်းၼမ်သေ ၵမ်ႉၼမ်ၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်း ၼပ်ႉထိုဝ်ႁဵတ်းၸွမ်း မၢႆမီႈ လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်း ႁဵတ်းၽွၼ်းလီတႃႇ မိူင်းသိင်ႇၵပူႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုင်တေ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸၢဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈၾၢင်ႉၵႂႃႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း