ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၽရင်ႇသဵတ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်း ၽရင်ႇသဵတ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 800,000 ၵေႃႉ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်းသေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလၢႆၸႄႈဝဵင်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇပေႃးၸႂ် လၢႆးတမ်းဝၢင်း ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 December 2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၽႂ်မၼ်းသေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၢၼ်းလႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ် သမ်ႉမီးၵႃႈ တွပ်ႇတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းဢေႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်ပႄးရိတ်ႉ မိူင်းလူင်ၽရင်ႇသဵတ်ႇၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ဢမ်ႇယွမ်း 250,000 ၵေႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လူတ်ႉၵႃး၊ လူတ်ႉၾႆး လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေ ဝဵင်းလူင်ပႄးရိတ်ႉယဝ်ႉ ထႅင်ႈလၢႆၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈၼႄၵၢင် ၸုတ်ႇၾႆးၽဝ် လၢႆဢွင်ႈတီႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၶူဝ်းၶွင် လႆႈလူႉၵွႆလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႆႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇ ၵႅတ်ႉၵွၼ်းတႃ လႆႈတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ ၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ် တင်းၼမ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 9 December 2019 ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Thai PBS

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း