ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶၢႆႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ယွမ်းပၼ် ပလိၵ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းတူဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 June 2019 ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယၢင်းလႅင် 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် သၢၼ်ၶတ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်း ၼၼ်ႉ  ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဝၼ်းပွႆးၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ ယၢင်းလႅင် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 144 ပီႊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၸႄႈမိူင်း ယၢင်းယဝ်ႉသေ ယွမ်းပၼ် ပလိၵ်ႈၶဝ် ၺွပ်းတူဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢူးဢႄႇၽွင်းသူဝ်ႉ ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းယၢင်း လႄႈ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇယေးငိုၼ်း  ပဵၼ်ၵူၼ်း မီး တၢင်းၽိတ်း ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၵ်းလင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းလႅင်ၼႆ သေ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၵေႃႈ ပိုတ်ႇလိူင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း  ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉဝႃႈ ပူၼ်ႉ ပႅၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ သုၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း မၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 10 ပီႊ 2017 သေ ထုၵ်ႇဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ တႃႇတေ တိၺွပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃး ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ တႃႇတေတိၺွပ်းၼၼ်ႉ ၶူႇၸူးၽႄးဢေးတႄႉ ၸုမ်းပလိၵ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ3 June 2019 သေ ထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉသမ်ႉ ယွမ်းပၼ် ပလိၵ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းတူဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 21 June 2019 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် 5 ၵေႃႉၼႆႉ မိူဝ်ႈပႆႇယွမ်းတူဝ်ပၼ် ပလိၵ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၸပ်းလႅင်း ၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်သေ ပေႃးထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 မႃးပေႃးၼႆၸိုင် ယႃႇပေပၼ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် NLD ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းသေဢိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း ယႃႇပေႁႂ်ႈဝႆႉ ႁူၼ်ႇႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈသူၼ်မွၵ်ႇ ၵၼ်ႇတႃႇႁေႇဝုၼ်ႇၼႆသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်း လႅင် ဢၼ်ပဵၼ် ၵူဝ်ႇၶူႇၸူးၽႄး ဢေး(ႁွင်ႉ)ၵူးၵူး ၊ ၵူဝ်ႇၸုၼ်ႇပေႃး(ႁွင်ႉ)ပျႃးလေး ၊ ၵူဝ်ႇမဵဝ်းလႅင်ႇဝိၼ်း(ႁွင်ႉ)ပႃႇသၵႂႃးလႄႇ ၊ ၵူဝ်ႇၶုၼ်ႇတေႃးမတ်ႉ ၊ ၵူဝ်ႇတီးတီႇ(ႁွင်ႉ)ၸိတ်ႉမူင်း ၊ ၵူဝ်ႇၶူးယီႇတူး(ႁွင်ႉ)ၶူးယီးယႄႇ ၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင်ၶဝ်  လႄႈ ၽၢႆႇၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ယၢင်းလႅင်ၶဝ်ၵေႃႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းယၢင်း လႄႈ ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်း ၽၢႆႇယေး ငိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ႁၵ်းလင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် ၼႆယဝ်ႉ ၊ ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸင်ႇထုၵ်ႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်း ပိုတ်ႇလိူင်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း – RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း