ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးမိတ်ႈတႅင်း တီႈပၢင်တေႃႇလွင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁႃတေႃႇလွင်း ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်း မိင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ ဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ လႆႈၵႂၢမ်းၼမ်ထဵင်မေႃးၵၼ်လႄႈ ထိုင်တီႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 June 2022  (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 23:00 ပၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းလၢႆလၢႆသႅၼ်း လဵၼ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းၵၼ်သေ ဝၢႆးမႃးၵႂၢမ်းၼမ်ထဵင်မေႃးၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု မွၵ်ႈ 20 ပီႊ ၺႃးမိတ်ႈတႅင်း တီႈပုမ်ၽၢႆႇသၢႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတႅင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉလီလီၶႃႈၼၼ်ႉ ၼႃႈတႃမၼ်းတႄႉတိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၵူၺ်း၊ လႅပ်ႈတေၺႃး တႅင်းၶဝ်ႈလိုၵ်ႉဝႆႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉဝႃႈ လွင်းသုမ်းသေၶိုၼ်းၵႂၢမ်းၼမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်၊ တၢင်းၽၢႆႇၸုမ်းပလႁိတၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇတူၺ်းသေ ၸွႆႈဢဝ်သူင်ႇတီႈႁူင်းယႃယူႇ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်းသေ ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းၵေႃႈ လူႉၸွမ်းတၢင်းၼမ်လႄႈ ပေႃးမီးပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵႆႉဢဝ်တိုဝ်ႉတင်းသေလၵ်ႉၶၢႆပႃး ယႃႈမဝ်းၵမ် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo-CJ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း