ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁွင်ႇၵွင်ႇ 12 ၵေႃႉ ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈယူႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ယင်းပႆႇလႆႈႁူပ်ႉႁၼ်ၼႃႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁွင်ႇၵွင်ႇ 12 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈၶင်ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ ယွၼ်ႉမီးတၢင်းၽိတ်းဝႃႈ သၢၼ်ၶတ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တုၵ်းယွတ်းႁႂ်ႈလုမ်းတြႃး တႅပ်းတတ်းတြႃးပၼ်ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁွင်ႇၵွင်ႇ 12 ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈတေႃႇသူႈၶတီးဢမု တီႈလုမ်းတြႃး ဝဵင်းသိူၼ်ၸိူၼ်ႉ (Shenzhen) မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်း တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ၵၼ်တင်း ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၼၼ်ႉသေ လႆႈထုၵ်ႇတေႃႇသူႈၶတီးဢမုတီႈလုမ်းတြႃး လူၺ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ ၶၢမ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၵႂႃႇၸူးမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ၼႆယူႇ။

ပလိၵ်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶၢင်တူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 12 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢႆး 11 ၵေႃႉ လႄႈ ယိင်းၵေႃႉ ၼိုင်ႈသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃႇယုလဵၵ်ႉသုတ်း တိုၵ်ႉမီး 16 ပီႊ သေ ၸိူဝ်းၶဝ်တင်းမူတ်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉၶီႇႁိူဝ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းၵႂႃႇတီႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 August 2020 ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေထုၵ်ႇပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ လႆႈတေႃႇသူႈၶတီးဢမုဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆသေ ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈၶင်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တႄႇမိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတင်းၽႂ် ႁူမ်ႈပႃး ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈယၢမ်ႈၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတီႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးယူႇတီႈထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ မီးတင်းၼမ်ယူႇ ဝၢႆးသေ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၶီႇႁိူဝ်းမိၼ်သေပၢႆႈမႃး ၵမ်ႇၽွင်ႈၵေႃႈ ၶီႇႁိူဝ်းသေ ၶၢမ်ႈမႃးတၢင်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးယူႇဝႃႈၼႆ။

credit to photo owners
Credit to photo owner Reuters

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁွင်ႇၵွင်ႇ 12 ၵေႃႉၼႆႉ တေၽႄဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်ဢႃႇယုတိုၵ်ႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေထတ်းသၢင် တီႈလုမ်းတြႃး လႄႈ ၼႂ်းၸုမ်း 12 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Andy Li ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတၢင်းမၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈသေ မၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈ ႁွင်ႇၵွင်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း (June 2020) ၼၼ်ႉလႄႈ တေၸၢင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလႆႈ တေႃႇၸူဝ်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄပႃးဝႃႈ တၢင်းၽိတ်းၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ လႄႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝၢင်းၽႅၼ်ပၼ်တၢင်ႇၵေႃႉ တႃႇလၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ မီးတၢင်းၽိတ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈလႆႈ  7 ပီႊၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းလုမ်းတြႃး သိူၼ်ၸိူၼ်ႉ (Shenzhen) မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၶႂၢင်ႉလႆႈၶဝ်ႈၸွမ်း သေဢမ်ႇၵႃး ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 12 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသေ လႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၶဝ်ႈၸွမ်းၼႂ်းလုမ်းတြႃး ၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 12 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ  လႆႈလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ 12 ၵေႃႉၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉလႆႈႁူႉၸွမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈပႃး ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူင်းဢင်းၵိတ်း မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇႁၢမ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းလုမ်းတြႃးမိူၼ်ၵၼ် လူၺ်ႈၶေႃႈဢၢင်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇဝႃႈ ၼႂ်းလုမ်းတြႃးၵူၼ်းတဵမ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်း12 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈၶႂ်ႈႁၼ်ၼႃႈလုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ်ၶႃႈၼႃႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုမ်းတြႃး ႁိပ်ႇၼႅတ်ႈတႅပ်းတတ်းတြႃးပၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉသေ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈတင်းမူတ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တႃႇလႆႈႁၼ်ၼႃႈလုၵ်ႈၸၢႆးၵဝ်ၶႃႈၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းလုမ်းတြႃးမိူင်းၶႄႇတႄႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်တႅပ်းတတ်းတြႃးၼၼ်ႉ တေပဵၼ် ဝၼ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၼႄ ႁႂ်ႈတႅတ်ႈတေႃးဝႃႈ တေပဵၼ်ဝၼ်းလႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်သူၼ်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁွင်ႇၵွင်ႇ 12 ၵေႃႉၼႆႉတင်းၼမ် သေ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းမႃးယူႇတႃႇသေလႄႈ ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶတီးဢမုၼႆႉသေ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ပဵၼ်ၽူႈတၢင်ၼႃႈ တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇၶဝ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတႅၵ်ႇလႅင်း လႄႈ ၸီႉၸမ်ႈၼႄဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈလီမႆႈၸႂ်ႁႅင်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။ 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း