ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ဢႃႇယု 10 ပီႊပၢႆ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်း တၢႆ 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 September 2019 ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်ၸၢႆး တၢႆ 5 ၵေႃႉ တီႈၸႄႈမိူင်း ဢလႃႇပႃးမႃး ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃႇယု မွၵ်ႈ 14 ပီႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈ ဝဵင်းဢႄးမုၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်းပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးယဝ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈဝိုတ်ႉပႅတ်ႈသေ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇတီႈပလိၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပေႃႈ ၊ မႄႈသိုပ်ႇ ၊ ၼွင်ႉၸၢႆး ၊ ၼွင်ႉယိင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၼွင်ႉၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 6 လိူၼ် ၼႆယဝ်။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပလိၵ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇလိူင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ လိူင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်း 5 လိူင်ႈ သေ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈ လုမ်းၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼႆႉ လႆႈတေႃႇသူႈ လိူင်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢိၵ်ႇတင်း လိူင်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်း ထိုင်ၸၼ်ႉပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၼႆႉ ဢဝ်မႃးတီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ ႁူႉၸွမ်းလီလီ ၊ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း တတ်ႉသႅတ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းလႆႈလုတၢႆ 7 ၵေႃႉသေ ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ တိုၵ်ႉမေႃပႆ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 22 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇထလွမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆႉသေ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇပတ်ႉပိုၼ်ႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်လွင်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းထဵင်ၵၼ်ယူႇၼႆႉ လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းပိုၼ်းလင် ၵူၼ်းဢၼ်သိုဝ်ႉၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈလႆႈ ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း-DVB
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း