ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး တေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 11 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူင်းမလေးသျႃးလၢတ်ႈဝႃႈ တေဝႆႉၵူၼ်းမိူင်းမလေးသျႃး ပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈသေ သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸွမ်းယဝ်ႉၼႆႉၵွၼ် ၶူင်းၵၢၼ်သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸင်ႇတေဢွင်ႇမၢၼ်လႆႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ဝၢႆးသေမလေးသျႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် 2021 (February 2021) ၼႆႉ တေတႄႇသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉၼႆသေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ တေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင် မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း 2020 (November 2020) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းမလေးသျႃး Muhyiddin Yassin ၵေႃႈ ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူၺ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင်ၼႆသေ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈသမ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တေဢမ်ႇတဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ လႆႈတူၺ်းၶေႃႈမုၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃးၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ်တေႁၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈ ၼႂ်းၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်သူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းသေ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၶဝ် ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေသမ်းပၼ်ပႃး ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တႃႇၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ တႃႇယူတ်းယႃလႄႈ ႁူမ်ႈပႃးၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉသေ ၵူတ်ႇတူၺ်းဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းယူႇႁႃႉ ဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းႁႃႉၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇမၼ်းၼမ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇ COVID-19 မိူင်းမလေးသျႃး ယင်းလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈမိူင်းမလေးသျႃး ပေႃးတေၵၢင်းလွတ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃးတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ႇပဵၼ် လႆႈၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁဝ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်တေသမ်းပၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ မလေးသျႃး လႆႈႁပ်ႉသိုဝ်ႉဝႆႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ ၼမ်လိူဝ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမလေးသျႃး ဢၼ်တေထုၵ်ႇလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − CNA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း