ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပေႇရူး လူႉတၢႆၼမ်

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN လၢႆးငၢၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 January 2023 ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးပၢင်ၼႄ ၵၢင်ၸႂ်တီႈၼႂ်းမိူင်းပေႇရူး ယင်းတိုၵ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းယူႇလႄႈ ႁူမ်ႈထိုင်ပႃး ၼႂ်းဝဵင်းလူင် Lima ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝဵင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ Cusco ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပေႇရူး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လႄႈ ႁေႃႈလိုပ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ Dina Boluarte ပဵၼ်ဝၼ်းထီႉ 4 ယဝ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇသူႈတင်း ပလိၵ်ႈပေႇရူးၼၼ်ႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ တီႈဢေႇသုတ်း 53 ၵေႃႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပေႇရူးၸတ်းပလိၵ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 12,000 ပၢႆ ဢွၵ်ႇၵုမ်းထိင်း ငဝ်းလၢႆးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းဝဵင်းလူင် Lima လႄႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ Miraflores ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ Dina Boluarte ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းပေႇရူး ၵေႃႉထီႉ 6 ၼႂ်းႁွပ်ႈ 5 ပီႊဝႃႈ ႁႂ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းပႅတ်ႈ သၽႃးလႄႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းတၼ်းႁဵင်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈတၢင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈၼႂ်းမိူင်းပေႇရူးၼႆႉ လႆႈပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉ သၽႃးလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ၸီႉသင်ႇပွတ်း Pedro Castillo ဢွၵ်ႇတီႈတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 December 2022 လႄႈ ဢွၼ်တၢင်းမၼ်းၸၢႆးတေထုၵ်ႇ ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး လူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈထုၵ်ႇၵုမ်း ၶၢင်ႁိုင်ပဵၼ် 18 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉၵေႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပေႇရူး လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႂ်း ဝဵင်းလူင် Lima လႄႈ ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ Cusco, ပွတ်းတွၼ်ႈ Puno ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ ဝဵင်းဢၼ်ယူႇၸမ်ဝဵင်းလူင် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 30 ဝၼ်း ဝၢႆးသေၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢွၵ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ Dina Boluarte ဢၼ်မီးဢႃႇယု 60 ပီႊၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း