ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ လႆႈထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၶင်တူဝ် ထိုင် 7,000 ၵေႃႉ

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ် June 2019 ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇပေႃးထိုင် ၼႂ်းလိူၼ် December 2019 ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်တဵမ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မီးလွင်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်း ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ တေသူင်ႇ ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း ပၼ်ၶႄႇတႅပ်းတတ်းတြႃး ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မိူၼ်တင်း သူင်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉၶၢမ်ႈမိူင်းၵူၺ်း ၼႆၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် တေႃႇလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းဝဵင်းလူင် လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၶၢဝ်းတၢင်း (7) လိူၼ်သေ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သိုပ်ႇလၢမ်းၵႂႃႇပဵၼ်လွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉ မီးလွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်၊ ၸုတ်ႇၾႆးၽဝ် သုၼ်ၵၢင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မီးၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ တင်းၼမ်သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸင်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်မီးတၢင်းၽိတ်းထိုင် 7,000 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉ လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမၢၵ်ႇပွမ်း၊ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုတ်းတုမ်ႉတွပ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽွင်းယၢမ်းယႃႉၽႅၵ်ႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး လႆႈပၼ်တၢမ်ႇ တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းၽိတ်းၽႂ်မၼ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ တၢင်းၽိတ်းဢၼ်ၼၵ်းၼႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉ တေလႆႈၺႃးတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈႁိုင် 10 ပီ သေ၊ ယၢမ်းလဵဝ် တႅပ်းတတ်းတြႃး ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ 1,092 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်တႅပ်းတတ်းတြႃးယဝ်ႉ 1,092 ၵေႃႉ ၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ႁိုင်14 လိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်တူဝ်ၼၼ်ႉ  လႆႈၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 48 ၸူဝ်ႈမူင်းလႄႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် လႆႈထုၵ်ႇပွႆႇပၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းသေ ႁွင်ႉမႃးတႅပ်းတတ်းတြႃး ဢဝ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈၵူၼ်းမီး တၢင်းၽိတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းၽိတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႆ တေထုၵ်ႇၵုမ်းၶင် တူဝ်ၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးတႅပ်းတတ်းတြႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း –  Thairath
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း