ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးႁပ်ႉၵိၼ်ၸၢင်ႈသူင်ႇၵူၼ်း ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၵႃး ၶႃႈႁႅမ်တၢႆသေ ၸူၼ်ဢဝ်ၵႃး

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးႁပ်ႉၵိၼ်ၸၢင်ႈသူင်ႇၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းဢၼ်မႃးၶၢတ်ႈၵႃး ၼၼ်ႉ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆသေ ၸူၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၵႃး တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူဝ်ႈၸမ်တေၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး  ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 14:30 မူင်းၼၼ်ႉ လုင်းမျႃႉဢေး ဢႃႇယု 54 ပီႊ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵႃး လႄႈ ႁေႃႈၵႃးႁပ်ႉၵိၼ်ၸၢင်ႈသူင်ႇၵူၼ်း ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်း  ဢၼ်မႃးၶၢတ်ႈၵႃး ႁႂ်ႈႁပ်ႉသူင်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆသေ ၸူၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇပႃး တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူဝ်ႈၸမ်တေၶဝ်ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉပၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းမျႃႉဢေး ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၵႃး ထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း တီႈပုမ် လႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ်၊ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆလုင်းမျႃႉဢေးတႄႉၵေႃႈ ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢဝ်လူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇတေႃႉတၢင်ႇ သူင်ႇဝႆႉပၼ်တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးႁပ်ႉၵိၼ်ၸၢင်ႈသူင်ႇၵူၼ်း ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၵႃး ၶႃႈႁႅမ်တၢႆသေ ၸူၼ်ဢဝ်ၵႃးလူတ်ႉၵႃး လုင်းမျႃႉဢေး ဢၼ်ထုၵ်ႇၸူၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း (လႅင်ႇၸိၼ်ႇ) တဵမ်ႈထူၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ တွၼ်ႈတႃႇတေတီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈႁၢႆႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လုင်းမျႃႉဢေး ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၵႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ မႃးၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယူႇ တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊသေ ႁေႃႈၵႃးႁပ်ႉၵိၼ်ၸၢင်ႈသူင်ႇၵူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉသတိထိုင် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁေႃႈၵႃးႁပ်ႉၵိၼ်ၸၢင်ႈ သူင်ႇၵူၼ်းတင်းသဵင်ႈ ပေႃးၺႃးၵူၼ်းၸၢႆးသၢမ်သီႇၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃ မႃးၶၢတ်ႈၵႃးပေႃးၼႆၸိုင် ပေႃးဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း ဢမ်ႇယုမ်ႇၸႂ်လႆႈၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁပ်ႉသူင်ႇၶႃႈ ၵူဝ်ထူပ်းၽေးမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ လုင်းမျႃႉဢေး ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း