ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း လႄႈ ၸၢႆးၸိူင်း ၼၢင်းၸိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းတင်းၼမ်

ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူဝ်ႈတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းသေ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ တီႉၺွပ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး၊ ၼႂ်းၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမွၼ်း လႄႈ ၸၢႆးၸိူင်း ၼၢင်းၸိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။ 

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် ၵႂႃႇတီႉၺွပ်း ပၢႆႇတၶုၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢႆးၸိူင်း Model ထိုင်တီႈႁိူၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ မျွၵ်ႉတၵူင်ႇ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ 

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸၢႆးၸိူင်း ပၢႆႇတၶုၼ်ႇ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၼႆႉ မေႇၶျိတ်ႉတူၺ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၼၢင်း ပၢႆႇတၶုၼ်ႇ တႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် Facebook ဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶီႇၵႃးသိုၵ်း 8 လမ်းသေ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်း ပၢႆႇတၶုၼ်ႇ ထိုင်တီႈႁိူၼ်း ဢၼ်မီးတီႈမျွၵ်ႉတၵူင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပႆႇထုၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ပၢႆႇတၶုၼ်ႇ တႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် Facebook သုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၸၢႆးဝႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇယူႇလီၵေႃႈ မီးလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေၸဵဝ်းၵတ်းယဵၼ်ဝႆးဝႆးၼၼ်ႉ ၶႃႈယွၼ်းသူးပၼ်ၵူႈဝၼ်းယူႇ၊ ၸွႆႈယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၵဝ်ၶႃႈ ၶိုၼ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။ 

ပၢႆႇတၶုၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢႆးၸိူင်းၼႆႉ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆး တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း လွင်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ မၼ်းၸၢႆးလႆႈငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉယူႇ၊ ၽွင်းငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပၢႆးယူႇလီသမ်ႉဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႄႈ မၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႈမႃးၸႂ်းႁိူၼ်းသေ ၸင်ႇထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၼႆယဝ်ႉ။ 

ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 505 (ၵ) သေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း လႄႈ ၸၢႆးၸိူင်း ၼၢင်းၸိူင်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း လႄႈ ၸၢႆးၸိူင်း ၼၢင်းၸိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း မီး 120 ပၢႆယဝ်ႉသေ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသမ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၶဝ်ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 505 (ၵ) ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမွၼ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈတၢင်းၽိတ်းၸႅင်ႈလႅင်းလီပေႃးၼႆၸိုင် တေၺႃးတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ 3 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 7 April 2021 ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီးထိုင် 598 ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသမ်ႉ မီးထိုင် 2,847 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း