ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈယိုဝ်း တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင် မိူင်းဢေႃးသတြီးယႃးလႄႈ ၸုမ်း ISIS ယူႇၽၢႆႇလင်

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်ဝဵၼ်းၼႃး (Vienna) မိူင်းဢေႃးသတြီးယႃး (Austria)  ၶဝ်ဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉဢဝ်ၵွင်ႈၵႂႃႇယိုဝ်း 6 ဢွင်ႈတီႈ လႄႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ တင်းၼမ်သေ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ ၸမ် 20 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 20:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Kuijtim Fejzulai ဢႃႇယု 20 ပီႊ ပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇၸေးမိုဝ်းသေ တင်ႈၸႂ် ပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်း 6 ဢွင်ႈတီႈ  ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ဝဵၼ်းၼႃး (Vienna) လႄႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 17 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး ပလိၵ်ႈ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ၊ ၵူၼ်းႁၢႆႉ Kuijtim Fejzulai ၵေႃႉၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ထုၵ်ႇ ပလိၵ်ႈ မိူင်းဢေႃးသတြီးယႃး ယိုဝ်းၸပ်းၺႃးသေ လႆႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢေႃးသတြီးယႃး Sebastian Kurz လၢတ်ႈဝႃႈ −  ၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉယိုဝ်းတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ 2 ၵေႃႉ (ၸၢႆး ယိင်း) ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း 1 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၊  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၼႆႉသေ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်း လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်လွၵ်းလၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် သႃႇသၼႃႇ ၶရိတ်ႉ (ၶရိတ်ႉယၼ်ႇ) လႄႈ မူႇသလိမ်ႇ သင် − ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈယိုဝ်း တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင် မိူင်းဢေႃးသတြီးယႃးလႄႈ ၸုမ်း ISIS ယူႇၽၢႆႇလင်

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃ Vienna ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ၼႂ်းၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းမူတ်းၼၼ်ႉ မီးယူႇတႃႇ 7 ၵေႃႉ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လီလႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇ − ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁၢႆႉ Kuijtim Fejzulai ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူင်းဢေႃးသတြီးယႃး တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း ISIS လႄႈ ၊ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသွင်ၽၢၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢေႃးသတြီးယႃး တင်း မိူင်းမႅၵ်ႇၸီႇတူဝ်းၼီးယႃးႁွင်ႇ သေ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2019 ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၶတ်းၸႂ် တေၵႂႃႇၶဝ်ႈၸုမ်း ISIS တီႈ မိူင်းမႅတ်ႇသီႇတူဝ်းၼီးယႃး ၼၼ်ႉလႄႈ ထုၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ မိူဝ်ႈလိူၼ် April 2019 သေ ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 22 လိူၼ် ၊ ယွၼ်ႉမၢႆမီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ (သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ)သေ လႆႈလူတ်းယွမ်း ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈမၼ်းလႄႈ လႆႈပွႆႇဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် December 2019 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင် Vienna မိူင်းဢေႃးသတြီးယႃး ၼႆႉသေ ၸုမ်း ISIS ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၶဝ်ၵေႃႉယူႇၽၢႆႇလင် လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 November 2020 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵႃႇပူႇလ် (Kabul) မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼႄပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ − ဢီႇရၢၼ်ႇ သေ ၸုမ်း ISIS ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း လႄႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ 22 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 22 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း