ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵႃႇပူႇလ် လႄႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ 20 ပၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း 20 ပၢႆ

ၵူၼ်းႁၢႆႉတင်းၼမ် ပႃးၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸေးမိုဝ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ၵႃႇပူႇလ် (Kabul) မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လႄႈ တင်ႈၸႂ်ပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် လႄႈ ၸုမ်း ISIS ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၸုမ်းၶဝ်ၵေႃႉ ၶိုင်ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵႃႇပူႇလ် လႄႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ 20 ပၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း 20 ပၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 02 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)  တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Kabul မီးပၢင်ပွႆးၼႄပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လႄႈ ဢီႇရၢၼ်ႇ သေ မီးၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်ၼႂ်း မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၊ ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၊ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ၶႅၵ်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူဝ်ႉ ဢၼ်မီး လဵၵ်းၼၢမ်ႁေႉဝႆႉၼၼ်ႉသေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ၵႂႃႇ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ယိုဝ်းလႄႈ လႆႈတၢႆ 22 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 22 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်းၽၢႆႇသိုၵ်း မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉႁူႉလွင်ႈပိူင်ပဵၼ်သေ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ် Kabul လႄႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းႁၢႆႉတင်းႁိုင် ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၵူၼ်းႁၢႆႉ တၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵႃႇပူႇလ် လႄႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ 20 ပၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း 20 ပၢႆ

တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ယင်းမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၽွင်းမိူဝ်ႈၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႉႁၢႆႉ ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တီႈၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင်မိူင်း ဢီႇရၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႅၵ်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၸွင်ႇတိုၵ်ႉမီးၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆၼၼ်ႉ တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း လႄႈ ယွၼ်ႉသင်သေ ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလွင်ႈတၢင်းလီလီ မိူၼ်ၵၼ်။

ဝၢႆးသေ ပဵၼ်လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Kabul ယဝ်ႉ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ ပိူင်ပဵၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸုမ်းၶဝ်သေဢိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတႃႇလီပၢၼ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ဢမ်ႇပႆႇတၼ်းႁိုင်သင် ၸုမ်း ISIS ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၶဝ်ၵေႃႉ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈဝႆႉၽွင်းတၢင် မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆသင် ၊ ၵူၼ်းႁဝ်းဢၼ် ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ မီး 2 ၵေႃႉ ၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ 3 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 October 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်း ISIS ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းႁူင်းႁဵၼ်းတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်း Kabul သေ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႆႈတၢႆ 24 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 100 ပၢႆ။

ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ − VOA, One news myanmar , Khaosod 
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း