ၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်ပႃးၾူၼ်း

ၽွင်းသွင်မၢဝ်ႇသၢဝ် ၼင်ႈဢုပ်ႇၵၼ် တီႈႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၽၢႆႁူးမုၼ်ႇ လႄႈ ၽၢႆၵၢဝ်ႉၵူၺ်ႉ ပွၵ်ႉ 12 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ  မီးၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၽႃႉၵႂႃႇၽၼ်း လႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်ပႃးၾူၼ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉၵၢၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်ပႃးၾူၼ်း
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ− Lashio News Agency ”

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 15:00 မူင်းပၢႆ ၽွင်း မွင်ႇထူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ လႄႈ မ… ၼင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတင်းလႂ်ၵႂႃႇဢမ်ႇႁူႉ ဢဝ်ၽႃႉၵႂႃႇၽၼ်းသႂ်ႇၵွၵ်းႁူဝ် မွင်ႇထူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ပႃးၾူၼ်း တီႈၶႃ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇ 2 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မ… ဢၼ်ၼင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်း မွင်ႇထူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ လၢတ်ႈၼႄတီႈ Lashio News Agency ဝႃႈ − မိူဝ်ႈၽွင်း ႁဝ်းသွင်ၵေႃႉ ၼင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု တေမီး မွၵ်ႈ 30 ပီႊ ပႃးတင်းၽႃႉသေ မႃးၸူးတီႈႁဝ်း သွင် ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉ မွင်ႇထူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၵႆၵႆ လႄႈ မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇ ၊ ယူႇၵႅပ်ႉၼိုင်ႈ  ၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်ၽႃႉမႃးၽၼ်းသႂ်ႇ တီႈၵွၵ်းႁူဝ် မွင်ႇထူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ လႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်ပႃးၾူၼ်း ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇပႃး ၊ ၶႃႈလႆႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၼႆႉ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ − ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်ပႃးၾူၼ်း
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ− Lashio News Agency ”

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်တၢႆ မွင်ႇထူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ဢႃႇယု 18 ပီႊ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆး တၢႆတီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ် ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ တၢႆဢွင်ႈတီႈပိူင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းထီႉ  18 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ) ဢမ်ႇထၢင်ႇထိူမ်သင်သေ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တီႈ ဢွင်ႇၺုၼ်ႉ (ႁွင်ႉ) ဢၢႆႈၸၢႆး ဢႃႇယု 42 ပီႊ သေ ဢွင်ႇၺုၼ်ႉ ၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းတႄႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ  ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢွင်ႇၺုၼ်ႉ ဝႆႉ (ပ) 50/2020 မတ်ႉတႃ 302/394 သေ တီႉၺွပ်းၵုမ်ၶင်တူဝ်ဝႆႉ ယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း