ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်ၾႆးၽဝ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 24 February 2020 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်း ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်း ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ  ထုၵ်ႇဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႂ်းႁႆႈ လုင်းဢၢႆႈမျၢတ်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတိူၼ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ၼႆႉ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးတႄႉ ၵိုတ်းၼိူဝ်ႉၸပ်းတူဝ်ယူႇသေတႃႉ   ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈယိင်းတႄႉ ထုၵ်ႇဢဝ်ၾႆးၽဝ် သမ်ႉပေႃးၵိုတ်းလုပ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၼႆႉ ထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်ၼင်မၢၵ်ႇလူတ်ႉၵႃးသေ ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ဝႃႈၼႆ၊ ႁိမ်းၶၢင်ႈၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ဝႅၼ်ၼမ်ႉၼၵ်း ၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်တွင်းလိူင်ႁဵတ်းဝႆႉ ၼိုင်ႈဢၼ်၊ သၢႆၶေႃးတွင်းလိူင် ၼိုင်ႈဢၼ်၊ ႁၢင်ၸွပ်ႇတွင်းလိူင်သွင်ဢၼ်၊ ပီႇႁူတွင်းလိူင်ၼိုင်ႈၵူႈ၊ တဝ်ႈပဝ်ႇပိၼ်ႇၼီႇသလိၼ်ႇ 3 တဝ်ႈ၊ မၢၵ်ႇထၢၼ်ၽူင်း ဢၼ်လူႉလႅဝ်ၼိုင်ႈဢၼ်၊ ၵိမ်းႁႆးသႅၼ်းလဵၵ်ႉသွင်ဢၼ်၊ ပႃႇဝႃႇပႅင်ႉ(ၶ်) (Power Bank) 2 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းယုမ်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ မွၵ်ႈ 15 ထတ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် မိတ်ႈပၢႆလႅမ်ၼိုင်ႈမၢၵ်ႈသေ တီႈဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ၶပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ 35 ထတ်း လႄႈ 150 ထတ်း သမ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶိူင်ႈသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၺႃး ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမွၵ်ႈ 20 လၵ်း၊ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၼႆႉတႄႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ် ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉလီလီ။  

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွပ်ႇသွၵ်ႈၽူႈႁၢႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Top Phoenix
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း