ၵူၼ်း (4) မဵဝ်း ဢၼ်ငိူင်ႉလႆႈၵေႃႈႁႂ်ႈငိူင်ႉ

“ၵူၼ်း” ပဵၼ်သတ်ႉတဝႃႇ မဵဝ်း႞ ထၢၼ်ႈ႞ လႄႈ ပဵၼ်သတ်းၸၼ်ႉသုင် ယွၼ်ႉပဵၼ်ထၢၼ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ သုင်လိူဝ်သတ်းတၢင်ႇမဵဝ်း ၵူၼ်းၼႆႉ မေႃႁူႉဢၼ်လႂ်လီႁဵတ်း ဢမ်ႇလီႁဵတ်း လွင်ႈလႂ်လီလၢတ်ႈ ဢမ်ႇလီလၢတ်ႈ မေႃၶီငဝ်၊ မေႃမူၼ်ႈသိူဝ်း၊ မေႃၵူဝ် မေႃဢၢႆ လႄႈ မီးၵူၼ်းလီၸႃႉ ၸႂ်တေႃးသၵေႃႈမီးၼင်ႇၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ ယူႇတီႈဝႃႈ ၽႂ်မေႃထိင်း ၽႂ်မေႃယိူၼ်ႉ ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ မီးၵႃႈၶၼ်ၽႂ်မၼ်းသေတႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၵူႈၵေႃႉ ၵႃႈၶၼ်ၶဝ်ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်း ယုမ်ႇၸႂ်၊ လဵၼ်ႈၵေႃႉၶဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ –

  1. ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၵျိူၵ်ႈဝၢင်းဢႃႇၼႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈတေႃႇပိူၼ်ႈ ယူႇတႃႇသေႇ။

ၵူၼ်းမဵဝ်းၼႆႉ ၵျိူၵ်ႈလၢတ်ႈၸႃ ႁႂ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇႁၢင်ႈလီ ၼႂ်းသၢႆတႃပိူၼ်ႈ လႄႈဝႆႉဝၢင်းတူဝ် ယူႇသုင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေ ၵျိူၵ်ႈႁႃတၢင်းၽိတ်းပိူၼ်ႈ၊ ဝႃႈႁင်းပိူၼ်ႈ။ ၵေႃႉဢၼ်မီးတၢင်းယၢမ်ႈမဵဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလီတေႃႇပိူၼ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယင်းပဵၼ်ၽွၼ်းၸႃႉတေႃႇတူဝ်ၶဝ်ၶိုၼ်း ၵွပ်ႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵျႃႉၶိုၵ်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈ ယူပ်ႈယွမ်းသင်ယဝ်ႉ ၼႆသေ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉတႃႇမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇႁႃလွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ တူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈလႄႈ လိုၼ်းသုတ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉ တၢင်းႁူႉၶဝ် ဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈသေဢမ်ၵႃး ယင်းတေ လူတ်းယွမ်းလူင်းသေ သုမ်းၵၢၼ်ႉၵေႃႉမႃးၽၢႆႇလင်ၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

  1. ဢဝ်တေႃးသ လပ်ႉဝႆႉလွင်ႈလူႉသုမ်း။

လၢတ်ႈဢမ်ႇပေႉပိူၼ်ႈ၊ ထဵင်ဢမ်ႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈ၊ ဢၼ်ၶႂ်ႈပဵၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းၽိတ်း/သုမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈတၢင်းဢၢႆ၊ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းသုမ်းလႆႈသေ ဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးၸႂ်လမ်သႆႈၵမ်ႇ တေႃးသတႅၵ်ႇ၊ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်ၵေႃႉတေႁဵတ်းၾၢင်ႁၢင်ႈ လိူင်းၸိူင်းတေႃႇပိူၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈတေႃႇပိူၼ်ႈ။ ၽႂ်ထူပ်းၺႃးၵူၼ်းၸိူင်ႉၼႆ ယႃႇပေတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း၊ ႁႂ်ႈယူႇယဵၼ်ယဵၼ်ပႅတ်ႈ ၶဝ်တေပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇယၢပ်ႇႁင်းၶဝ်ၵူၺ်း လႄႈ လႆႈဝႃႈၶဝ်ၵူၺ်းလူႉသုမ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ လႄႈလူဝ်ႇယူႇဝႆႉပိုၼ်ႉတီႈႁၢင်ႇၵၼ်တင်းၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉ ယႃႇၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၼႃႇၽႅဝ်။

  1. ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၵျိူၵ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပူဝ်ႉသႂ်ႇပိူၼ်ႈ။

တၢင်းၽိတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယႃႇယႃႇ သမ်ႉဢဝ်ပူဝ်ႉသႂ်ႇပိူၼ်ႈၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢမ်ႇ မၼ်းမိူၼ်ပိူၼ်ႈၵေႃႉၽၢႆႈ ႁဝ်းၵေႃႉလႆႈလၢင်ႉထၢင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းႁၢင်ႈလီၼႃႇၵေႃႈယဝ်ႉ၊
မၢၵ်ႈမီးၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ၊ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇမွၵ်ႈႁိုဝ်ၵေႃႈလၢႆး ၽႂ်ႁိုဝ်တေၶႂ်ႈယူႇၸမ်၊ ၽႂ်ႁိုဝ်ၶႂ်ႈလဵၼ်ႈၵေႃႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈ သင်သမ်ႉမီးတၢင်းယၢမ်ႈမဵဝ်းၼႆႉၸိုင် လုၵ်ႈၼွင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇလႆႈႁိုင် ပေႃးဢမ်ႇတိူၵ်ႈၼႃႇ ပိူၼ်ႈတိုၼ်ႈတေၽၢတ်ႇတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈယူႇဝၼ်း႞။

ၽႂ်မီးတၢင်းယၢမ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇၼႅတ်ႈမူၼ်ႉမႄး ဢၼ်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပူဝ်ႉသႂ်ႇပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ
“ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းႁတ်းႁၢၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၶီႈယၢၼ်ႈၺၢမ်ႉၶုၺ်ႈၵူၺ်း”၊ (ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈလႅတ်းသႅဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈ ၵူၺ်းပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ) ငိူဝ်ႈယွၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉတၢင်းၽိတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ဢမ်ႇမီးဢူၺ်းၵေႃႉၸႅတ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်၊ ငိူဝ်ႈယွၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပိူၼ်ႈၸင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ဝူၼ်ႉဝႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇ တိုၼ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈတႃႇသေႇ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လၢတ်ႈတေႃႇၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈတၢင်းႁိူဝ်ႉလၢႆလၢႆၵူၺ်း ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉပၢႆးဝူၼ်ႉ၊ တၢင်းႁူႉ၊ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၸိူင်ႉႁိူဝ်မႃး ဢုပ်ႇတေႃႇၶဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ်၊ ဢမ်ႇထွမ်ႇ လႄႈထဵင်ပႅတ်ႈၶိုၼ်းသေ ႁႃလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ် ပဵၼ်ၽၢႆႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ မႃးတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းတိၵ်းတိၵ်း။

မၢင်ပွၵ်ႈၽိတ်းယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈ ယင်းၽိတ်းၸႂ်။ ၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႉပၢႆးဝူၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႉပၢႆးဝူၼ်ႉတၢင်းႁူႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ မိူၼ်ၽၵ်ႈၼွၵ်ႇ ပိူၼ်ႈပၵ်းပၼ်သင်ႉ သႂ်ႇပၼ်ၶႃႇယူႇၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၵွပ်ႈၶိုၼ်ႈ တေၵၢၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းလိၼ်တိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း။

ၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉၵၢၼ်ၶဝ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢမ်ႇမီးလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉဢမ်ႇၼမ်၊ တိုဝ်ႉတၢင်းၵေႃႈဢေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵူၼ်းသီႇၵေႃႉၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇငိူင်ႉဝႄႈႁႂ်ႈၵႆ။ သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ဝႆႉသေ ၶေႃႈၶေႃႈသမ်ႉ လူဝ်ႇၼႅတ်ႈမူၼ်ႉမႄး ႁႂ်ႈဝႆးၽႂ်းသေ လႅၵ်ႈလၢႆႈႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး တၢင်းယၢမ်ႈလီ ဢၼ်မေႃၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵူၼ်းၵူႈထၢၼ်ႈ၊ မီးၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇတြႃး၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၵေႃႈ ႁတ်းႁပ်ႉၶၢမ်ႇယွမ်းၽိတ်း လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် မေႃယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းႁၼ်ထိုင်ပိူၼ်ႈၽွင်ႈ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆလႆႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း တေၼမ်မႃးယူႇၵူၺ်း။

တႅမ်ႈ – ၸၢမ်မူၼ်း

ဢၢင်ႈဢိင်- คิดกลับด้าน (Facebook)

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း