ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 October 2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:00 မူင်း ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈႁဵဝ်း ထုင်ႉမၢဝ်း မီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ၶိင်းလၢဝ်ငိုၼ်း ၸႄႈဝဵင်း မၢၼ်ႈႁဵဝ်း ႁဵတ်းပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇသေ မီးၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး မၢၼ်ႈႁဵဝ်း၊ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး၊ ဝဵင်းမူႇၸေႈ၊ ဝဵင်းၸေႈလၢၼ်ႉ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈမိူင်းၶၢင် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁူမ်ႈ (70) ၵေႃႉ လႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၽႂ်မၼ်း ၸင်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တၢင်ႇလၢတ်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် လွင်ႈၶွင်ႈၶမ် ၸုမ်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇသေ လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း (5) ၶေႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

  1. လိၵ်ႈသွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ပၢင်ၶႅၵ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈဝဵင်းလႂ် ဝဵင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ၸုမ်းႁူဝ်လူႇ (ပူႇပၢၼ်း) ယဝ်ႉ တႅမ်ႈသူင်ႇမႃး ယႃႇႁႂ်ႈပႃးၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵႂၢမ်းတႆး လွၼ်ႉလွၼ်ႉသေ သူင်ႇပၼ်တီႈ လုင်းဢိမ်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ၊ ၸၢႆးၸဝ်ႉ မူႇၸေႈ။
  2. လွင်ႈမေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈၵေႃႉ ၶိုၼ်းမႄးတႅမ်ႈတၢင်ႇမႃး ပၼ်ႁႃ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽႂ်မၼ်းသေ တေၶိုၼ်းႁူမ်ႈၵၼ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (17)။
  3. ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၼႃႈမႃး ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ၼႆႉ  တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်။
  4. ပွႆးပီမႂ်ႇၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ ဢိူင်ႇၽႂ် ဢိူင်ႇမၼ်းသေ တွၼ်ႈတႃႇ ပီတေမႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ၵႂၢင်ႈၵႅပ်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းႁႂ်ႈလႆႈ ဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။
  5. တွၼ်ႈတႃႇၼုင်ႈၶူဝ်းတႆးမၼ်ႈသီၶွၼ်ႇ ႁႂ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမူႇၸေႈ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (16) ၼႆလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈလႆႈၸႂ် တႅပ်းတတ်း မၵ်းမၼ်ႈမီးဝႆႉ ယဝ်ႉၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း 16:00 မူင်း ၸင်ႇလႆႈႁုပ်ႈသိမ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း