ၵေႃႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 31 August 2019 ၵေႃႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ KIA၊ TNLA၊ MNDAA၊ AA တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 31 August 2019 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉ ၽၢႆႇလဵဝ် ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်း 5 တိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တေမူတ်းသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ၊ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်း KIA တႄႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 30 April 2019 ၽူႈတၢင်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် KIA၊ TNLA၊ MNDAA၊ AA ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တႃႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉ Bilateral ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ပၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းၵႂႃႇ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ၊ မိူဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တီႈပၢင်ပွႆး ဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီႊ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 မိူင်းလႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ Bilateral ဢၼ်ၽၢႆႇလူင် ပွင်ၸိုင်ႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ပၼ်ၵႂႃႇတီႈလုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Bilateral ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢွင်ႈတီႈ တေတမ်းဝၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းသေ ဢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈၼႆ၊ ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၸုမ်း AA တူင်ႉၼိုင်တီႈလၢႆႇသႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၵူၺ်း ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈၸုမ်း AA တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈထဵင်ၵၼ်ယူႇ။

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈလိူၼ် December ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၽၢႆႇလဵဝ်ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်း 5 တိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆသေ လႆၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်သေတႃႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၵိုတ်းတိုၵ်း ဢမ်ႇပႆႇမူတ်းသဵင်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ AA ၶႅင်ႇသုၶ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလူတ်းယွမ်းလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ယူႇၼႆႉ တႃႇလွင်ႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ပၼ်လွင်ႈႁပ်ႉႁွင်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် လႄႈ ယူႇတီႈလုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၸင်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေႁူပ်ႉထူပ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 August 2019 ဝၢႆးလုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လၢၼ်ႇတပ်ႉၼွင်ၶဵဝ် 5 ဢွင်ႈတီႈယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းလႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇလၢမ်းႁွတ်ႈၵႂႃႇထိုင် လႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇသေတႃႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသတႃႇ သူင်ႇၵေႃႉသိၼ်ႇ ႁွင်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဢမ်ႁိုင်သင် ၸင်ႇပဵၼ်မႃး လွင်ႈတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း-RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း