ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ပူႇႁဵင် လုင်းသႅင်ႁၢၼ် ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ယဝ်ႉ

ပႃႈမိၼ်ႉၸိင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း လႄႈ ယူႇၵႅမ်ၶၢင်ႈ ပူႇႁဵင်လုင်းသႅင်ႁၢၼ် ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးပီႊယၢဝ်း ၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈၽူဝ် သဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ၸမ် 2 လိူၼ်။

ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ပူႇႁဵင် လုင်းသႅင်ႁၢၼ် ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ယဝ်ႉ

ဝၢႆးသေ ပူႇႁဵင် လုင်းသႅင်ႁၢၼ် လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ် ပႃႈမိၼ်ႉၸိင်ႇ (မေးၼၢင်း ပူႇႁဵင် လုင်းသႅင်ႁၢၼ်) ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီလႄႈ တူၵ်းၼမ်ႉတႃႁႆႈၵူႈဝၼ်းသေ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 2 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 22:00 မူင်း ပႃႈမိၼ်ႉၸိင်ႇ လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင် လႄႈ သဵၼ်ႈလိူတ်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းဢွၵ်း ၽွင်းဢႃႇယုလႆႈ 59 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ၸဵမ်မိူဝ်ႈလုင်းႁဵင် သႅင်ႁၢၼ် ႁဝ်းသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပႃႈမိၼ်ႉၸိင်ႇ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ သေႃးၵၸွမ်းၽူဝ်သေ ႁႆႈၵူႈဝၼ်းဢေႃႈ၊ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇသူႈၵိၼ်ၵႃႈႁိုဝ်၊ ပႃႈမိၼ်ႉၸိင်ႇ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်း ၵူၺ်းၶႃႈ− လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပေႃးထိုင်ဝၼ်းထီႉ 5 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ) လုၵ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်လၢၼ် လႄႈ ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉ တေဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ပႃႈမိၼ်ႉၸိင်ႇ ပူၼ်ႉၶဝ်ႈပႃႇၸႃႉသေ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းထီႉ 8 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ) သမ်ႉ တေႁႅၼ်းသွမ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇႁွတ်ႈထိုင် သုၵတိ တီႈၵတ်းယဵၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း