ၵေႃႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီႊ
ပၢႆၵမ် − တိုၼ်းလႅင်း ထုင်ႉၼမ်ႉႁူမ်ႈပွင်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း