ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢၼ်မီးယူႇတီႈထုင်ႉမၢဝ်း တုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်း တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈ လူၺ်ႈလၢႆးသူင်ႇငိုၼ်း ၼႂ်းဝီႇၶျႅၵ်ႉ (wechat) သေ သိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉမႃးၸိူဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 September 2019 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် တင်းသဵင်ႈသေ ၸွႆႈထႅမ် ၼမ်ႉပူင်းၵေႃႇ (200) လုၵ်ႈ မႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (500,000) (ႁႃႈသႅၼ်) ပျႃး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈတၢင်တူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်း သေ ငိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ် ထိုင် လႄႈ ႁဵတ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ပၼ်တီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း တီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈသင် ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ်လႆႈတီႈ Wechat ID – SAIHAN334410 ဢမ်ႇၼၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ မႆၢၽူင်းၶႄႇ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း 15911757049 ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် 09960217636 ၊ ယိင်းဢွၼ်ႇ 13763297106 ၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း