ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းပၢင်လူင် လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းပၢင်လူင်မီးၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 November 2019 ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းပၢင်လူင် မီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ဢဝ်သွၵ်းတိၼ်ၶဵဝ် 420 ၵူႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 2 ပူင်း ၊ ထူဝ်ႇလိူင် 1 ထူင် ၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ 1 တိူၵ်ႈ ၊ ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ 5 ၸွႆႉ ၊ ၽၵ်းမီႇလႅင်ႇ 1 ထူင် ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈ လၢႆလၢႆလွင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ တီႈၼိုင်ႈ ပိူဝ်ႇတႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ႁႅင်းၸႂ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း  RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈ ၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၶဝ်ၵူႈၸဝ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 November 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢဝ်ယႃႈယႃ ၊ ၽႃႈမႆ လႄႈ ၽႃႈသိူဝ်ႇတီႈၼွၼ်းႁူင်းယႃ ၊ ပပ်ႉလိၵ်ႈ ၊ ၵမ်တႅမ်ႈ ၊ ပႃဢႅပ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းၶူဝ်းၶွင်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 191,000 ဝၢတ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း