ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸုမ်းသိူဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ထုင်ႉမၢဝ်း

ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၸုမ်းသိူဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ထုင်ႉမၢဝ်း မီးၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 November 2019 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းသိူဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 445,000 ပျႃး ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝဵင်းမူႇၸေႊသေ ပိူဝ်ႇတႃႇ ႁႂ်ႈၸွႆႈသိုပ်ႇသိုဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ  ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ သိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ၸုမ်းသိူဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ သေ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် သူင်ႇထိုင် ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈၼႂ်းမိုဝ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ တၢင်တူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈၵေႃႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း